การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
ปัจจุบันรถจักรยานยนต์เป็นปัจจัยที่สำคัญของคนไทยและความจำเป็นต่อชีวิตประจำ วันของสังคมไทยทุกครัวเรือน ทั้งในสังคมในเมืองและชนบท เพราะมีความคล่องตัว สะดวก และประหยัด หากแต่เมื่อใช้งานได้ระยะหนึ่ง เครื่องยนต์ก็จะเสื่อมตามอายุการใช้งาน ชำรุด ขัดข้อง และสึกหรอ ส่วนใหญ่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ก็มักจะส่งเข้าตามร้านซ่อม สำหรับแรงงานใหม่ต้องการเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์มีต้นทุนไม่สูง ขอเพียงมีความรู้ ทักษะ อบรมไม่นานกับผู้สอนเน้นทักษะตลอดจน เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ซื่อสัตย์ แก่ลูกค้า และพยายามต่อยอดเพิ่มเติมความรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีอยู่เสมอ ก็จะสามารถดึงดูดผู้ใช้บริการได้อย่างประทับใจ ได้งานทำในสถานประกอบกิจการ หรือประกอบกิจการเป็นของตนเอง สร้างรายได้ที่ยั่งยืน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เป็นหน่วยงานภารรัฐ บริการประชาชนด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้แก่แรงงานใหม่ ผู้ถูกเลิกจ้าง ตลอดจนการยกระดับฝีมือแรงงานภายในสถานประกอบกิจการ ที่มีความรู้อยู่เดิมแล้วเพิ่มทักษะใหม่ๆ ให้ทันกับเทคโนโลยี และส่งเสริมให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้กับแรงงาน
การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ โดยนายวรากร ศรีกันไชย ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค ผู้สอนในหลักสูตรดังกล่าว ถ่ายทอดความรู้ความรู้ ทักษะ เน้นความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้ความสามารถพื้นฐาน ความรู้ความสามารถหลัก โดยมีเวลาฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบภาคความรู้ ทักษะจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และผ่านการประเมินจากสถานประกอบกิจการจะได้รับวุฒิบัตร วพร.ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์