การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เพิ่มทักษะด้านอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่สังคมดิจิทัล สร้างโอกาสทางรายได้ผ่านเทคโนโลยี รุ่นที่ 2

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เพิ่มทักษะด้านอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่สังคมดิจิทัล สร้างโอกาสทางรายได้ผ่านเทคโนโลยี รุ่นที่ 2