การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกอบรม สร้างรายได้ผ่านสื่อสังคมดิจิทัล รุ่นที่ 1
8 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 1 ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม (โซน C / C+) แรงงานนอกระบบ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2565 รวมจำนวน 20 คน ณ ศูนย์ USO NET โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา