การแสดงผล

+
-

โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2565

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดฝึกอบรมตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้า โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้าในจังหวัดพะเยา
ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน และค่าชุดเครื่องมือสำหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเป็นหน่วยงานรับสมัคร และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ จัดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินความรู้ความสามารถ รวมทั้งบุคลากรในการดำเนินงานโครงการฯ มีช่างไฟฟ้าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน กำหนดการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 9 – 22 กันยายน 2565
ซึ่งโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 “โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” เป็นความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้า ให้มีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานในวิชาชีพ พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการเพิ่มทักษะฝีมือของแรงงานให้สูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต