การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งสร้างแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุ การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง พื้นที่เชียงคำพะเยา

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ณ บ้านเปื๋อยเปียง ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง เป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะฝีมือให้กับประชากรวัยสูงอายุของประเทศไทยในการประกอบอาชีพอิสระ มีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองและแบ่งเบาภาระของครอบครัว ทำให้สังคมสูงวัยมีความรู้ ทักษะ ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยฝึกอบรมเกี่ยวกับวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง การเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตลอดจนวิธีการทำความสะอาดและเก็บรักษา และการฝึกปฏิบัติ เช่น ดอกไม้แห้งแบบต่างๆ การทำช่อดอกไม้ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วม จำนวน 20 คน