การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา พัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลพื้นที่ ตำบลอ่างทอง เชียงคำ

29 พ.ค. 2566 16:09:00

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการสร้างโอกาสและการสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล (18 ชั่วโมง) ตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับสำนักงาน กสทช.(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ณ ห้อง USO NET โรงเรียนบ้านสันปูเลย ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566