การแสดงผล

+
-

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 30 ชั่วโมง

14 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองดอกคำใต้ บริษัท สุวพัชร์ 2021 จำกัด จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ 30 ชั่วโมง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
นางสาวกนกพร ณ ลำปาง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่าการ จัดฝึกอบรมโดยเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และบริษัท สุวพัชร์ 2021 (ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดพะเยา) ครั้งนี้เพื่อฝึกอบรมแรงงานในการบริบาลเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ ดูแลงานพื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ นันทนาการและการออกกำลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและหลักการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ สามารถนำความรู้ ทักษะ ไปดูแลคนในครอบครัว คนในชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรให้ถูกต้อง รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถนำความรู้ ทักษะฝีมือไปสร้างอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจต่อไป