การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566

8 มี.ค. 2566 10:44:37

...
...
...
...
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ในการประชุมมีสาระสำคัญดังนี้
1 การรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดพะเยาโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา
2 การรายงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับหน่วยงานอื่น
3 การรายงานตัวชี้วัดของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาด้านความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล
4 การรายงานสรุปแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565
5 การทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566 – 2570
6 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด
นอกจากนี้คณะอนุกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นและแนะนำแนวทางในการพัฒนากำลังคนในจังหวัดพะเยาในหลากหลายมิติอีกด้วย