การแสดงผล

+
-

วันดินโลก 2566

3 มี.ค. 2566 13:43:02

...
...
...
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมและให้ความสำคัญของวันดินโลก โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมวันดินโลกตลอดปี พ.ศ. 2566
ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรดินและน้ำให้มีความยั่งยืนจะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์อีกด้วย