การแสดงผล

+
-

ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

26 ม.ค. 2566 00:00:00

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีตวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ การฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขปี 2566 และเพื่อเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรค ลดการป่วยรุนแรง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์

ผ่านทางเว็บไซต์ https://shorturl.asia/i38ae

Link เอกสาร https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/1355220221226044805.pdf