การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา วัดฝีมือ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

22 ม.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...

        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่ บุคคลทั่วไป ในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ  1 โดยผู้ที่เข้ารับการทดสอบต้องทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบ E- Testing ผ่านจึงสามารถที่จะเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 15 คน ระหว่างวันที่ 21 -22 มกราคม 2566 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

       ทั้งนี้เป็นการทดสอบความสามารถซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์จนเกิดความชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกำหนด ถูกขั้นตอนและเสร็จตามเวลาที่กำหนด ลักษณะแบบทดสอบ เป็นการทดสอบความสามารถโดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามรูปแบบกฎเกณฑ์ในวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทดสอบทั้งภาคความรู้ ความเข้าใจ และภาคความสามารถโดยจะต้องทดสอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงถือว่าผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

       ผู้สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร. 054-466003-4 ต่อ 104 ในวันเวลาราชการ