การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ธ.ค. 2565

...

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑.๑๙๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จำนวน ๑๔ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย

 

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :