การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือพะเยาสร้างแรงงาน "ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์" ก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

27 ก.พ. 2563 09:23:32

...
...

พัฒนาฝีมือพะเยาสร้างแรงงาน "ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์" ก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และสามารถปฏิบัติงานด้าน ตรวจสภาพ การถอดประกอบ ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบต่างๆ การซ่อมและบำรุงรักษา ค้นหาสาเหตุข้อขัดข้องและแก้ปัญหา การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการซ่อมรถจักรยานยนต์ การบำรุงรักษาเครื่องมือ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้เปิดฝึกอาชีพภายใน 4 เดือนและเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการอีก 2 เดือน สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับประกอบอาชีพ สร้างรายได้ นอกจากการฝึกอาชีพสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทาง สนพ.พะเยา ยังได้เปิดสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก อีกด้วย