การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึก Gig Worker มอบเครื่องมือต่อยอดประกอบอาชีพ สู่การมีสร้างรายได้อย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

5 เม.ย. 2567 16:08:08

...
...
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกทักษะผู้มีรายได้น้อยฟรี มีเบี้ยเลี้ยง พร้อมมอบเครื่องมือต่อยอดประกอบอาชีพ เปิดโอกาสสร้างความรู้ มีอาชีพเสริม เลี้ยงดูตนเองได้ สร้างงานให้ชุมชนสู่การมีสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
วันที่ 4 เมษายน 2567 นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบเครื่องประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) งบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่จำนวน 2 รุ่น ในพื้นเขต ตำบลร่มเย็น และตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้แรงงานในกลุ่ม GIG Worker เป็นแรงงานได้รับการยกระดับทักษะฝีมือ เพิ่มความรู้ ความสามารถ มีงาน มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างมั่นคง และยั่งยืน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการพัฒนาแรงงานพื้นที่จังหวัดพะเยาและใกล้เคียงให้มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝีมือ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพต่อไป