การแสดงผล

+
-

เรือนจำพะเยา ร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างทักษะผู้ต้องขัง หวังสร้างอาชีพหลังพ้นโทษ

26 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดพะเยา ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ มีโอกาสทำงานหลังพ้นโทษ

            วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดพะเยา หลักสูตรการทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนางสาวมาดี สุภาพผล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีความรู้ ทักษะส่งเสริมการมีอาชีพ  ส่งเสริมคนดีสู่สังคม รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการได้ภายหลังพ้นโทษต่อไป