การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เอกสารระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฯ 2,487
2 F-SDD-05 หนังสือรับรองการทำงาน 461
3 ระบบการจัดการร้องทุกข์ ร้องเรียน 2,006
4 คุ่มือปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตร สำหรับ สปก. 2,831
5 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) พร้อมคำชี้แจง 490
6 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) พร้อมคำชี้แจง
7 แผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8 แผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9 คู่มือจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 547
10 แบบฟอร์มผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ 2560 492
11 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด พนักงานดูแลรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 749
12 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 513