การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 F-SDD-05 หนังสือรับรองการทำงาน 310
2 ระบบการจัดการร้องทุกข์ ร้องเรียน 1,531
3 คุ่มือปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตร สำหรับ สปก. 2,736
4 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) พร้อมคำชี้แจง 434
5 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) พร้อมคำชี้แจง
6 แผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7 แผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8 คู่มือจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 488
9 แบบฟอร์มผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ 2560 432
10 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด พนักงานดูแลรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 501
11 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 434
12 เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 591