การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 3

30 ส.ค. 2566 10:01:05

...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวธัญรัศม์  ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 3  ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง โดยมีนางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม  และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะจังหวัดพัทลุง ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อไทยเขาชัยสน ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง