การแสดงผล

+
-

นวัตกรรม (Innovation) ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ

21 มิ.ย. 2565 00:00:00

...

การพัฒนาต้นแบบ (Prototype) นวัตกรรม               

จากการที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ได้จัดทำ Prototype ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ    ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งสาคูบ้านบอนห้วยหมาก   ต.ชัยบุรี   อ.เมือง  จ.พัทลุง  โดยมีขนาดความกว้าง  2.8 เมตร  ยาว 4 เมตร  และเมื่อไปใช้ในการอบแห้งเมล็ดแป้งสาคู   แล้วพบปัญหาดังนี้

  1. ในช่วงแรกของการใช้งานตู้อบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าควบบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ  จะมีความชื้นในตู้อบที่ค่อนข้างสูง
  2. การอบแห้งเมล็ดแป้งสาคู จากเดิมที่ใช้แสงแดด ในการอบแห้งใช้เวลา 12 ชั่วโมง หลังการใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จะใช้เวลา 10 ชั่วโมง ซึ่งพบว่ายังใช้เวลาในการอบนานอยู่

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการลดความชื้นในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ และ การลดชั่วโมงในการอบแห้งให้น้อยลงกว่าเดิม  จึงได้มีการปรับปรุง ดังนี้

  1. เพิ่มจำนวนพัดลมดูดความชื้นจาก1 ตัว เพิ่มเป็นจำนวน 2 ตัว
  1. เพิ่มขนาดของโบวเวอร์ฮีตตเตอร์ให้มีนาดใหญ่กว่าเดิม จาก 1.5 kW  เป็น 2.0 kW

   สนพ.พัทลุง ได้ดำเนินการติดตั้ง โบวเวอร์ฮีตเตอร์ และเพิ่มจำนวนของพัดลมดูดความชื้น     จำนวน 2 ตัว  หลังจากนั้นได้ใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ที่ได้ปรับปรุง มาใช้ในการอบแห้งเมล็ดแป้งสาคู   และอบแห้งแผ่นข้าวเกรียบ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งสาคูบ้านบอนห้วยหมาก ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง ช่วงเดือน มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  1. สามารถประหยัดเวลาในการอบแห้งเมล็ดแป้งสาคูจากเดิมที่ใช้วิธีการอบแห้งโดยการตากแดดจะใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง แต่เมื่อใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ  จะใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ซึ่งสามารถลดระยะเวลาลงได้ 4 ชั่วโมง

     2. และสามารถอบแห้งเมล็ดแป้งสาคู ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด หรือวันที่แสงแดดน้อย โดยการเปิดให้โบวเวอร์ฮีตเตอร์ทำงาน โดยใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง ซึ่งจากเดิมในขณะวันที่มีแดงแดดน้อย ไม่สามารถที่จะอบแห้งเมล็ดแป้งสาคูได้   

แนวทางการขยายผลไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่น 

        1. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งสาคูบ้านบอนห้วยหมาก  ได้จัดตั้งให้เป็นศูนย์สาธิตในการอบแห้งแป้งสาคูที่ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากไฟฟ้า

       2. ได้จัดทำ QR  Code  เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลในการใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ   ให้ผู้สนใจ  และหน่วยงานต่างๆ รับทราบต่อไป 

 

 

ไฟล์แนบ :