การแสดงผล

+
-

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2565

15 มี.ค. 2565 20:09:02

...
...
...
...
...
...
...

14 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ต้อนรับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนักเรียนเดินทางมาร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 3 คน และสนใจสมัครเข้ารับการฝึกใน  2 สาขาช่าง ได้แก่ 1.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คน 2.ช่างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คน ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง และสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมชี้แจงถึงแนวทางในการให้เงินสนับสนุนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการมีงานทำ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สำหรับจังหวัดพัทลุงมีนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึก จำนวนทั้งสิ้น 6 คน จาก 5 โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนไม่เข้าร่วมศึกษาดูงาน คณะครูได้เดินทางมาร่วมศึกษาดูงานและยินดีให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลสู่นักเรียนที่ยังขาดโอกาสรายอื่นๆ เพื่อร่วมกันสร้างอาชีพให้กับนักเรียนรุ่นต่อๆไป  ระหว่างการศึกษาดูงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงได้รับแจ้งจากผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ได้มาศึกษาดูงาน จำนวน 1 ราย ยืนยันว่ายังประสงค์เข้ารับการฝึกและพร้อมจะเดินทางมาศึกษาดูงาน ภายหลังจากการกักตัว covid – 19