การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
97 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
98 พนักงานจัดซื้อจัดหา ระดับ 1 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
99 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
100 การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 16 ปกติ 13 มีนาคม 2566 14 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
101 PLC Mitsubisih GX-Work 3 Basic 24 ปกติ 13 มีนาคม 2566 16 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
102 บาริสต้ามืออาชีพ(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
103 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
104 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
105 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
106 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
107 การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สมัคร
108 ช่างเชื่อมแม็ก 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
109 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร(ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
110 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
111 การประกอบขนมอบ(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
112 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
113 การทำสบู่จากสมุนไพร 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
114 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
115 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด เต็ม
116 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 13 มีนาคม 2566 15 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
117 การโปรแกรม PLC ชั้นสูง เพื่อการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติ 18 ปกติ 14 มีนาคม 2566 16 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
118 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 30 ปกติ 14 มีนาคม 2566 16 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
119 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อจำหน่ายในยุคดิจิทัล 18 ปกติ 16 มีนาคม 2566 18 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
120 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม