การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
73 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ปกติ 2 มีนาคม 2566 6 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
74 การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ปกติ 3 มีนาคม 2566 7 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
75 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ปกติ 4 มีนาคม 2566 8 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
76 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ออนไลน์ 4 มีนาคม 2566 18 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
77 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
78 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 9 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
79 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
80 ช่างปูกระเบี้อง 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
81 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
82 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
83 พนักงานขับรถฟอร์กลิฟต์ไม่เกิน 10 ตัน 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
84 ช่างแต่งผมสตรี(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
85 การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
86 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
87 การประกอบขนมอบ(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
88 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
89 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์(ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
90 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ปกติ 7 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
91 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 7 มีนาคม 2566 13 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
92 การใช้โปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน 18 ปกติ 7 มีนาคม 2566 9 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
93 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 7 มีนาคม 2566 13 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
94 การตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 7 มีนาคม 2566 13 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
95 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 7 มีนาคม 2566 13 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
96 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 8 มีนาคม 2566 14 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม