การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
49 ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
50 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เต็ม
51 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
52 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์(ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
53 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
54 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
55 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
56 บาริสต้ามืออาชีพ(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เต็ม
57 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
58 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
59 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ปกติ 21 กุมภาพันธ์ 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
60 การไวริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบอัตโนมัติ 18 ปกติ 21 กุมภาพันธ์ 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
61 ศิลปะประดิษฐ์จากดิน 30 ปกติ 21 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
62 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 21 กุมภาพันธ์ 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ สมัคร
63 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 22 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
64 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 18 ปกติ 22 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
65 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30 ออนไลน์ 22 กุมภาพันธ์ 2566 26 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ เต็ม
66 การปูกระเบื้อง 30 ปกติ 24 กุมภาพันธ์ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
67 เทคโนโลยี PLC 30 ปกติ 25 กุมภาพันธ์ 2566 11 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
68 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 30 ปกติ 26 กุมภาพันธ์ 2566 26 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
69 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2566 3 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
70 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2566 3 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ สมัคร
71 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2566 3 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เต็ม
72 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 1 มีนาคม 2566 5 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี เต็ม