การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
25 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
26 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
27 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ รองรับเกษตรอัจฉริยะ 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
28 เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
29 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
30 โรงงานอัจฉริยะ 18 ปกติ 14 กุมภาพันธ์ 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
31 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 18 ปกติ 14 กุมภาพันธ์ 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
32 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 15 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
33 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 16 กุมภาพันธ์ 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
34 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 19 กุมภาพันธ์ 2566 21 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
35 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
36 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
37 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
38 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
39 การตรวจสอบงานเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ 16 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 21 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
40 การใช้ PLC ควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เต็ม
41 ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เต็ม
42 การกำหนดสัญลักษณ์GD&Tและค่าความคลาดเคลื่อน 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
43 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
44 ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
45 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
46 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า(เป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
47 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
48 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เต็ม