การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 22 สิงหาคม 2565 27 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
3 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
4 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์(1. คัเลือกวันที่ 9 สิงหาคม 2565 2. ประกาศรายชื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 3. รายงานตัวลงทะเบียน วันที่ 22 สิงหาคม 2565 4. ไม่ใช่การฝึกแบบออนไลน์ 5.สถานที่ฝึก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ) 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
5 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
6 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
7 เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์(อายุ 55-59 ปี เป็นการฝึกปกติ ณ สำนัักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ไม่ได้ฝึกออนไลน์ ) 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
8 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เต็ม
9 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
10 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เต็ม
11 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เต็ม
12 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
13 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 23 สิงหาคม 2565 25 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
14 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 24 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
15 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX / UI) 30 ออนไลน์ 24 สิงหาคม 2565 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
16 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 25 สิงหาคม 2565 29 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
17 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร(สะดวกเดินทางมาฝึกอบรมในตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี) 30 ปกติ 27 สิงหาคม 2565 4 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เต็ม
18 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ปกติ 29 สิงหาคม 2565 2 กันยายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
19 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 ออนไลน์ 1 กันยายน 2565 5 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
20 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 1 กันยายน 2565 5 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
21 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ(1.อายุ 15-59 ปี 2.หากเป็นผู้ที่กำลังเริ่มดำเนินการธุรกิจด้านเครื่องดื่มหรือที่เกี่ยวข้อง จะได้รัีบการพิจารณาเป็นพิเศษ 3.ต้องไม่เคยฝึกอบรมกับสนพ.ศรีสะเกษ 4.ฝึก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ) 30 ปกติ 2 กันยายน 2565 6 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร