การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ออนไลน์ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
2 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 18 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 14 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
3 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า(-) 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
4 ผู้ประกอบอาหารไทย(-) 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
5 ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
7 การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
8 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
9 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เต็ม
10 การทำผ้าบาติก 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
11 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เต็ม
12 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
13 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ออนไลน์ 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
14 ช่างซ่อมรถยนต์ 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
15 การจัดการคลังสินค้า 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
16 การทาสีอาคาร 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 20 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
17 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เต็ม
18 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
19 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
20 การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: พื้นฐาน(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
21 การเชื่อมแม็ก (ชิ้นงานหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร) 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
22 การกำหนดสัญลักษณ์GD&Tและค่าความคลาดเคลื่อน 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
23 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เต็ม
24 การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานสำหรับหัวหน้างาน(ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น) 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร