การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 หน้าปก 302
26 ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 1,345
27 แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการทำงาน 2,080
28 ขั้นตอน การรับรองความรู้ความสามารถ 13,777
29 คร.๑๐ คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 1,179
30 ผังกระบวนงานการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึก (กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก) 339
31 ผังกระบวนงานการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง หรือจ้างจัดฝึกอบรม) 463
32 เอกสารแนะนำหน่วยงาน 548
33 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 347
34 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 405
35 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 424
36 ใบสมัครวิทยากร 567