การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 หน้าปก 272
26 ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 1,044
27 แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการทำงาน 2,044
28 ขั้นตอน การรับรองความรู้ความสามารถ 13,711
29 คร.๑๐ คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 1,086
30 ผังกระบวนงานการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึก (กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก) 300
31 ผังกระบวนงานการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง หรือจ้างจัดฝึกอบรม) 355
32 เอกสารแนะนำหน่วยงาน 341
33 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 302
34 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 373
35 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 390
36 ใบสมัครวิทยากร 511