การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 10 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 282
14 9 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 307
15 8 การออกใบแทนใบอนุญาต 276
16 7 การต่อใบอนุญาตสถานทดสอบ 267
17 6 การขอใบอนุญาตสถานทดสอบฝีมือคนหางาน 221
18 5 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร 222
19 4 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 228
20 3 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก 276
21 2 การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกเอง
22 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก 297
23 สารบัญรวม19คู่มือ 277
24 คำนำคู่มือประชาชน 208