การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 10 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 319
14 9 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 350
15 8 การออกใบแทนใบอนุญาต 312
16 7 การต่อใบอนุญาตสถานทดสอบ 300
17 6 การขอใบอนุญาตสถานทดสอบฝีมือคนหางาน 252
18 5 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร 257
19 4 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 258
20 3 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก 321
21 2 การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกเอง
22 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก 330
23 สารบัญรวม19คู่มือ 310
24 คำนำคู่มือประชาชน 238