การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(สท.2) ปี 2563 632
2 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ 523
3 แบบฟอร์มคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,636
4 19 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 470
5 18 การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 349
6 17 การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 307
7 16 การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ 298
8 15 การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้ประเมิน 290
9 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 296
10 13 การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 323
11 12 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 386
12 11 การขอมีสมุดประจำตัว 354