การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(สท.2) ปี 2563 756
2 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ 759
3 แบบฟอร์มคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,235
4 19 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 523
5 18 การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 389
6 17 การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 342
7 16 การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ 338
8 15 การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้ประเมิน 327
9 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 340
10 13 การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 363
11 12 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 537
12 11 การขอมีสมุดประจำตัว 402