การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาร่วมกิจกรรมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)

13 ก.ย. 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

21 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

10 ก.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 อัตรา

1 ก.ค. 2564

สนพ.พังงา รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 90 ชั่วโมง

20 พ.ค. 2564

เผยแพร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม

19 พ.ค. 2564

สนพ.พังงา ประชุมชี้แจงการปฏิบัติของทีมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

30 มี.ค. 2564

สนพ.พังงา จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เพื่อตรวจสอบและเร่งการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

29 มี.ค. 2564

เจ้าหน้าที่ สนพ.พังงา รับฟังบรรยายธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

27 มี.ค. 2564