การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13)

7 ก.พ. 2567

ประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

1 ก.พ. 2567

ร่วมประชุมการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

31 ม.ค. 2567

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

31 ม.ค. 2567

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

31 ม.ค. 2567

มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 ม.ค. 2567

เปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0

20 ม.ค. 2567

เปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0

20 ม.ค. 2567

ปิดการฝึกอบรมตามโครงการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว

18 ม.ค. 2567