การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker)

20 ก.พ. 2567

ปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker)

20 ก.พ. 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

20 ก.พ. 2567

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

12 ก.พ. 2567

เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker)

12 ก.พ. 2567

เปิดการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

9 ก.พ. 2567

ร่วมรับการตรวจติดตาม ประเมินและให้คำปรึกษาการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ

9 ก.พ. 2567

ร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

9 ก.พ. 2567

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9 ก.พ. 2567