การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เข้าร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อน ศจพ.ต่อคณะรัฐมนตรี

12 ก.ค. 2565 15:53:35

...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 12 ก.ค. 65 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำเสนอผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพังงาต่อคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โอกาสนี้ นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจการฝึกอบรมเพื่อให้มีอาชีพ ซึ่งจะเข้ามาดูแลในมิติด้านรายได้ และร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดพังงา เพื่อให้ประชาชนครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เยี่ยมชมนิทรรศการภาพรวมการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติต่าง ๆ ของ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ที่จัดแสดง ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกันนี้พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชมด้วย