การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 559
38 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 1,427
39 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 874
40 เผยแพร่มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 252
41 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 207
42 แนวทางการให้บริการทางโทรศัพท์ 657
43 การขอมีสมุดประจำตัว การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม และกรณีชำรุด 421
44 การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 15,054
45 ขั้นตอนในการรับรองความรู้ ความสามารถ 963
46 ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในกระบวนงานต่างๆ 3,224
47 คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 6,089
48 แบบฟอร์มใบสมัครทดสอบฝีมือแรงงาน 608