การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 เผยแพร่งบทดลองเดือนมีนาคม 2565 320
26 เผยแพร่งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565 275
27 เผยแพร่งบทดลองเดือนมกราคม 2565 266
28 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 273
29 สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 224
30 แผนการปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 184
31 เผยแพร่งบทดลองเดือนธันวาคม 2564 176
32 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 352
33 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 513
34 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 1,302
35 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 845
36 เผยแพร่มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 223