การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 258
14 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 688
15 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 478
16 เผยแพร่มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 133
17 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 124
18 แนวทางการให้บริการทางโทรศัพท์ 369
19 การขอมีสมุดประจำตัว การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม และกรณีชำรุด 288
20 การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 13,571
21 ขั้นตอนในการรับรองความรู้ ความสามารถ 829
22 ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในกระบวนงานต่างๆ 2,883
23 คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 5,210
24 แบบฟอร์มใบสมัครทดสอบฝีมือแรงงาน 518