การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.๒๓ ปัตตานี ดำเนินการจัดสาธิตฝึกอาชีพในงานมหกรรมนัดพบแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดชายแดนภาคใต้

8 ก.ย. 2559

สพร. ๒๓ ปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กพร.ปจ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ผ่านร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

26 ส.ค. 2559

ผู้ตรวจฯ กระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี

17 ส.ค. 2559

สพร ๒๓ ปัตตานี ดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

17 ส.ค. 2559

สพร ๒๓ ปัตตานี ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๒ ส.ค. เนื่องด้วยวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

17 ส.ค. 2559

ศพจ.ปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามภารกิจศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

26 ก.ค. 2559

ศพจ.ปัตตานี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนากำลังคนจังหวัดปัตตานี

26 ก.ค. 2559

ศพจ.ปัตตานี ดำเนินการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

28 มิ.ย. 2559

ศพจ.ปัตตานี ดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 พ.ค. 2559