การแสดงผล

+
-

สพร.23 ปัตตานี ร่วมโครงการคุณธรรม โปร่งใส พ.ศ.2565

8 มี.ค. 2565 15:19:14

...
...
...
...
...
...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม : การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อดังนี้ 
1. แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 (เวลา 08.00-12.00 น.)
2. การบริการที่เป็นเลิศและการพัฒนาทักษะการให้บริการตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (เวลา 13.00-16.30 น.)
จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ่ายทอดผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) โดยระบบ Zoom