การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 มิ.ย. 2565 16:20:55

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

23 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาการแบ่งส่วนราชการภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงาน เฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายในที่อยู่ในความรับผิดชอบ การแบ่งส่วนราชการภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงาน เฉพาะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-45 และข้อเสนอเพิ่มเติมผลการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลปรับโครงสร้างภายในหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน