การแสดงผล

+
-

ประชุมการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 มิ.ย. 2565 16:16:32

...
...
...
...
23 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เน้นประเด็นการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะฝีมือที่เสนอขอรับงบประมาณในปี 2567 โดยให้เจ้าของโครงการทบทวน และปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน รวมถึงการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประธานได้เน้นย้ำการจัดทำโครงการขอให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญโดนต้องกำหนดตัวชี้วัดให้เห็นอย่างชัดเจน