การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2565

23 มิ.ย. 2565 07:48:56

...
...
...
...
...
...

22 มิ.ย.65 เวลา 09.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2565 โดยในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์บทบาทภารกิจ โครงสร้าง และอัตรากำลังของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งการปรับโครงสร้างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนั้น ต้องการปรับบทบาทภารกิจให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงตลอดจนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน