การแสดงผล

+
-

ประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 11/2565

18 พ.ค. 2565 14:50:18

...
...
...
...
...
...
...
...
...
18 พ.ค.65 เวลา 08.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 11/2565 โดยมีผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในส่วนกลางร่วมประชุม ประเด็นในการประชุมหารือในครั้งนี้ ประกอบด้วย การรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการใหญ่ 4 โครงการ ได้แก่
1.โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ (สพร./สนพ.77แห่ง)
2.โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงเทพฯ และ กำแพงเพชร)
3.โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในธุรกิจบริการดูแล (พนักงานช่วยการพยาบาล) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย (สพร./สนพ.77 แห่ง)
4.โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ (5 ภาค)
เพื่อแจ้งให้หน่วยฝึกเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารในส่วนภูมิภาคร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting