การแสดงผล

+
-

สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะกำลังเเรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี นายปรีชา แก้วเกื้อ ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดการสัมมนาดังกล่าว

6 ก.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะกำลังเเรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี นายปรีชา แก้วเกื้อ ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดการสัมมนาดังกล่าว