การแสดงผล

+
-

สพร 42 หนองคายลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

14 ก.ย. 2566 12:59:24

...

วันที่ 14 กันยายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหนอง 42 หนองคาย  ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้กับแรงงานนอกระบบและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลโพนสว่าง  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีผู้สนใจเข้าฝึกอบรมจำนวน 25 คน กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2566  ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลโพนสว่าง  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย