การแสดงผล

+
-

สพร 42 หนองคาย หารือการเชื่อมโยงหลักสูตรฝึกอบรมกับหลักสูตรการศึกษาผ่านกลไกกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework) การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา

3 ก.ย. 2566 07:27:14

...

2 กันยายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าหารือการเชื่อมโยงหลักสูตรฝึกอบรมกับหลักสูตรการศึกษาผ่านกลไกกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework) การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จำนวน 70 คน ภายใต้โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาที่ยึดโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อกำหนดหลักสูตรและจัดทำแผนการฝึกอบรม หรือสาขาอาชีพที่จะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับ 7 สาขาอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยร่วมพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ใน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยมี ดร.เดชวิฃัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เป็นประธานในพิธี