การแสดงผล

+
-

สพร 42 หนองคาย ตรวจรับพัสดุ โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

1 ก.ย. 2566 09:54:12

...
วันที่ 31 สิงหาคม 2566
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย มอบหมายให้คณะกรรมตรวจรับพัสดุ โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ตรวจรับมอบพัสดุตามขอบเขตงาน (TOR) จาก บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญากับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการรับจ้างติดตั้งโรงเรือนเกษตรแม่นยำ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย