การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยี

22 พ.ย. 2565 12:47:34

...
21 พฤศจิกายน 2565  นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมกับนางจามจุรี  ภูเมฆ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอท่าบ่อ และนายสาคร  ขันตรี ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยี พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้แรงงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและการนำเทคโนโลยีมาสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปสู่ชุมชน โดยนำร่องฝึกอบรมหลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอท่าบ่อ