การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองบัวลำภู

7 ก.ย. 2565

ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ การพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

7 ก.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

7 ก.ย. 2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6 ก.ย. 2565

จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ สาขาการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

6 ก.ย. 2565

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู

31 ส.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2565

30 ส.ค. 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 7/2565

26 ส.ค. 2565

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

26 ส.ค. 2565