การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกตรวจแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายกระทรวงแรงงาน

15 มิ.ย. 2565

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

15 มิ.ย. 2565

การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง

15 มิ.ย. 2565

มอบเสื้อยืดสำหรับสวมใส่ระหว่างฝึกทักษะอาชีพ

15 มิ.ย. 2565

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบันทึกระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.)

14 มิ.ย. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย

10 มิ.ย. 2565

รายงานการปิดตรวจรายงานการเงิน

10 มิ.ย. 2565

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

10 มิ.ย. 2565

มอบเสื้อที่ได้รับจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับผู้เข้ารับการฝึก

10 มิ.ย. 2565