การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยม ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

23 พ.ย. 2565

เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะแรงงานยุค4.0(Gig woker)

21 พ.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัล

21 พ.ย. 2565

เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

21 พ.ย. 2565

เปิดการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

21 พ.ย. 2565

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566

18 พ.ย. 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 11/2565 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565)

17 พ.ย. 2565

ร่วมประชุมคณะทำงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

15 พ.ย. 2565

ประสานงาน การฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

15 พ.ย. 2565