การแสดงผล

+
-

นักเรียนศึกษาดูงาน และสมัครฝึกอาชีพ

9 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...

วันที่ 9 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู จัดโครงการกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงาน และรับสมัครเข้าฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายบุญรัตน์ จูอี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.หนองบัวลำภู จำนวน 51 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จำนวน 100 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำนวน 4 คน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.หนองบัวลำภู จำนวน 13 คน และคณะเจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การชี้แจงหลักสูตรการฝึกอบรม การวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ (วัดแวว) โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู การสนับสนุน การขอรับเงินสงเคราะห์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู พี่สอนน้องโดยผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู และการเยี่ยมชมโรงฝึกงานสาขาต่างๆ ทั้งนี้ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 73 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู