การแสดงผล

+
-

โครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ม.ค. 2566 10:44:34

...

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู จัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมุ่งสู่ยุคดิจิทัล โดยมีนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสถานประกอบกิจการ จำนวน 15 แห่ง และสถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู